Actualidade


Resultados da avaliación externa de ILLA

Após o proceso de avaliación externa de todos os grupos da UDC, promovido pola Vicerreitoría de Investigación e Transferencia e realizado pola ANEP (Ministerio de Economía y Competividad), o grupo ILLA foi considerado grupo A (“Excelente, calidade comparábel a nivel internacional na área científica de referencia”), cunha puntuación de 45 puntos sobre un total de 50 puntos