Publicacións


A obra literária de Hilda Hilst e a categoria do obsceno – Entre a convenção e a transgressão: o erótico-pornográfico, o social e o espiritual

Autoría

Martínez Teixeiro, Alva

Liñas de investigación

Literaturas en lingua portuguesa
Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-694-2475-9

Editorial

RUC-UDC

Data de publicación

2010

Número de páxinas

681

Descrición


Esta publicación reproduce a tese de doutoramento de Alva Martínez Teixeiro. Aborda a produción literaria da escritora brasileira Hilda Hilst (1930-2004) nos parámetros da convención histórica e a transgresión contemporánea, ao relacionala coa literatura de inspiración obscena, utilizando o termo obsceno como un adxectivo valorativo para ponderar os verdadeiros significados e a profundidade desta obra. Aplícase o concepto de obscenidade como chave interpretativa do conxunto de todos os textos que converxen por volta da constatación do valor crítico que esta categoría adquire na escrita da autora. Para isto, pártese de tres hipóteses de exploración do concepto de obscenidade na literatura hilstiana: a filiación terrestre, social e divina a respecto do humano, demostrando que estas vinculacións revelan un retrato antiutópico da humanidade, polo seu distanciamento do cartesianismo occidental e polo seu escepticismo con relación ao sentido da existencia. O universo literario construído por Hilst revélase como testemuño da utilización simplista da categoría do obsceno na contemporaneidade. Este valor literario da disonancia, unido á conceptualización da obscenidade, son as chaves para, con base na evolución e non na ruptura, reinterpretar a totalidade da obra de Hilst.