Tese de doutoramento


O teatro galego e os coros populares (1915-1931)


Data de Lectura

29-novembro-1996
Facultade

Facultade de Filoloxía (UDC)
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Galego-Portugués
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora en Filoloxía Galega
Descrición

A tese consta de dúas partes. Na primeira, despois dunha revisión crítica da bibliografía existente sobre o tema, o estudo da actividade dramática estrutúrase cronoloxicamente de forma que no capítulo II se estudan os anos comprendidos entre 1915 e 1916.

O capítulo III aborda o estudo do denominado “Teatro das Irmandades” (1919-1923) e o IV inclúe o estudo das actividades teatrais durante a ditadura de Primo de Rivera (1923-1931). O capítulo V está dedicado á análise dos textos dramáticos e teorías polémicas xurdidas ao redor do teatro galego de cada unha das épocas.

A segunda parte consta de dous apéndices e un catálogo de obras e representacións do período, ademais de incluír a edición de 29 textos dramáticos inéditos.