Tese de doutoramento


As TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa


Autoría

Data de Lectura

26-setembro-2017
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Letras
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutora
Descrición

O presente traballo pretende realizar un primeiro achegamento ás implicacións que as TIC (especialmente, Internet) teñen para as linguas dominadas, centrado no eido educativo galego. Así, despois dunha revisión do estado da cuestión (capítulo 1), realízase un achegamento á historia e características de Internet, para entender mellor as súas implicacións lingüísticas e sociais (capítulo 2). A seguir, lévase a cabo unha análise dos usos lingüísticos nas TIC no ámbito educativo a partir dos datos extraídos de 1072 blogues didácticos procedentes de centros galegos (capítulo 3). Compleméntanse estes datos cos extraídos dunha enquisa, realizada por 428 persoas procedentes da comunidade educativa, con preguntas sobre a percepción, o uso e as actitudes cara ao galego na rede (capítulo 4). No último capítulo (5) expóñense as principais conclusións e propóñense algunhas liñas de actuación tendo en conta os datos analizados.