Teses de licenciatura


Diacronía e sincronía da interpolación en galego


Data de Lectura

2-febreiro-1998
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Cualificación

Sobresaliente