Teses de licenciatura


As rubricas da lírica profana galego-portuguesa. Edición crítica


Autoría

Xosé A. Lagares Diez
Data de Lectura

24-maio-1996
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portu
Cualificación

Matrícula de honra