Publicacións


Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre teatro galego

Edición

Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

9781800797123

ISBN dixital

9781800797147

DOI

10.3726/b19161

Editorial

Peter Lang

Data de publicación

2022

Número de páxinas

520

Descrición


«This book offers an excellent gathering of research and perspectives, creating an innovative polyhedron to approach both the traditional and the new realities of the Galician stage. Indispensable not only for theatre scholars but also for research on any period of Galician literary history.»
(Iolanda Ogando, University of Extremadura, Spain)
«A volume that offers an overview of the most recent research on Galician theatre. In addition to including studies on dramatic literature and bringing to light unpublished texts, it presents works that review the dramatic historiography, that value the philological criterion in the processes of production or that make visible the work of women in theatrical creation.»
(Eugénia Vasques, Lisbon’s Film & Theatre School, Portugal)
Nas últimas décadas, a produción teatral galega diversificouse de modo notábel relativamente ás propostas, temáticas e estéticas presentadas ao público, ben como no que atinxe aos modelos de xestión das unidades de produción. Ao mesmo tempo, os estudos globais do feito escénico ultrapasaron os límites tradicionais do paradigma filolóxico para proxectaren olladas máis escenocéntricas ou asentadas no cruzamento das dimensións literaria e espectacular.
Nun marco como o descrito, este libro presenta un mosaico de perspectivas e analistas que, en conxunto, pretenden oferecer unha visión transversal e actualizada do teatro galego. Así, á recuperación de textos esquecidos de autores canonizados ou á necesaria revisión da historiografía dramática acrecéntanse capítulos sobre a edición, a tradución literaria e escénica, as relacións do teatro galego con outros xéneros e outros sistemas, a intervención das mulleres no campo escénico ou o grao de fidelidade ao criterio filolóxico nos procesos de produción espectacular.