Publicacións


A nosa literatura. Vol. 42. O pensamento galeguista da posguerra. Antoloxía

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

84-89679-47-9

Editorial

Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra

Data de publicación

1997

Número de páxinas

206

Descrición


Este libro é unha mostra representativa da intelectualidade que apostou polo galego nas décadas que precederon ao alzamento militar e á Guerra Civil.

Nesta escolma preséntanse os máis destacados traballos de Ramón Piñeiro, Celestino Fernández de la Vega, Xoán Rof Carballo, Domingo García-Sabell e un ensaio inédito de Manuel García Barros.