Publicacións


O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica

Autoría

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Literatura medieval galego-portuguesa

ISBN

978-84-453-4543-6

Editorial

Xunta de Galicia

Data de publicación

2007

Número de páxinas

117

Descrición


Este volume ofrece a recompilación dos datos biográficos do trovador Pero Meendiz de Fonseca, á que segue a edición crítica das súas cantigas. Nesta edición, ademais dos precedentes, da sinopse retórico-formal e do esquema métrico, Laura Tato Fontaíña realiza o comentario literario de cada cantiga e as notas pertinentes de carácter lingüístico, histórico etc. Complétase a edición co Rimario, o Glosario completo e a Bibliografía citada. O volume vai ilustrado coa reprodución dos folios correspondentes nos apógrafos italianos.