Publicacións


Teatro galego 1915-1931

Autoría

Tato Fontaíña, Laura

Liñas de investigación

Teatro

ISBN

84-87847-96-X

Editorial

Edicións Laiovento

Data de publicación

1997

Número de páxinas

291

Descrición


A historia do teatro galego é aínda unha das materias pendentes da nosa crítica literaria. Cada estudoso achegou a súa propia periodización, coa aspiración de cubrir os desaxustes e incoherencias que atopaba na breve historiografía dramática, nun intento de racionalizar unha serie de datos e datas que semellaban dislocados.

Este libro non é un intento máis. Sen prescindir da tradición historiográfica, Laura Tato Fontaíña volveu neste traballo ás fontes orixinais, ás publicacións periódicas e aos arquivos públicos e privados, para comprobar que todos eses datos eran certos, e así puido documentar que moitas das “verdades” admitidas como incuestionábeis pola crítica estaban erradas.

A investigación exhaustiva do período comprendido entre 1915 e 1931 permitiu, por xemplo, constatar que a Escola Dramática Gaelga, crucial na evolución e desenvolvemento do teatro galego, desaparecera tres anos antes do que se viña afirmando. Como se dun quebracabezas se tratase, a autora vai achegando datos, sumando probas e analizando as teorizacións e polémicas da época, para recompor a accidentada historia do noso teatro e rematar ofrecendo así unha nova periodización.