Publicacións


Perspectivas sobre Bóveda

Edición

Sánchez Rei, Xosé Manuel

Liñas de investigación

Estudos literario-culturais

ISBN

978-84-615-5564-2

Editorial

Deputación da Coruña / Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Data de publicación

2011

Número de páxinas

145

Descrición


Este libro recolle sete artigos en que se reflexiona sobre a figura, o pensamento e a contribución de Alexandre Bóveda, un dos motores da política e da intelectualidade da nación no primeiro cuartel do século XX, ao proceso de construcción nacional galego.

As sete achegas, escritas por Mª Pilar García Negro, Xosé Antón Pena Beiroa, Victorino Pérez Prieto, Justo Beramendi, Engracia Vidal Estévez, Uxío-Breogán Diéguez Cequiel e David Otero, van acompañadas de textos manuscritos de varios escritores e escritoras, ademais do estudo introdutorio de Xosé Manuel Sánchez Rei.