PHD Thesis


A Escola Dramática Galega na Configuración do Sistema Galego de Produción Teatral (1978-1994)


Reading Date

Jun 26, 2006
Faculty

Facultade de Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Mark

Cum Laude
Earned title

Doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa
Description

Desde finais da década de 60, a actividade teatral galega viviu un proceso de recuperación que supuxo a reconfiguración na Galiza dun sistema teatral autónomo. A partir do marco da teoría polisistémica, analízase a participación neste proceso da Escola Dramática Galega durante os seus dezaseis anos de vida.