PHD Thesis


Antonio Noriega Varela: vida e obra


Reading Date

Jan 1, 1992
Faculty

Filoloxía
University

Universidade da Coruña
Department

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Mark

Cum Laude
Directed by

Xosé María Dobarro Paz
Description

Este traballo consta dos seguintes apartados: bibliografía, introdución, edición, apéndices e índices. Na "Introdución" estúdase o contorno histórico-social e estético-cultural en que se desenvolve a vida e a obra de Antonio Noriega Varela, a biografía, o perfil humano e ideolóxico e a obra. Na "Edición" preséntanse criticamente os poemas das diferentes obras, Montañesas e Do Ermo, xunto con poemas expurgados e non recompilados polo autor. Ademais edítase toda a obra recolectora do autor, tanto lingüística como de literatura popular. Nos "Apéndices" reprodúcense distintos certificados que afectan a circunstancias da súa vida, correspondencia literaria, recensións da obra, poemas a el dedicados, etc. Os "Índices" son de palabras citadas en nota, de primeiros versos, de títulos de poemas e de nomes propios.

The thesis comprises five sections: bibliography, introduction, edition, appendices and indices. The ‘introduction’ analyses the socio-historical, aesthetic and cultural context of Noriega Varela’s life and writing, and examines the man and the ideology behind his work. The ‘edition’ section presents a critical analysis of poems from the collections Montañesas and Do Ermo, as well as deleted and uncollected poems by the author, and all of his work as a collector of language and folklore. The ‘appendices’ consist of significant archival material from Noriega’s life, literary correspondence, reviews of his work, poems dedicated to him, etc. The ‘indices’ are organised by words quoted in footnotes, first lines of poems, poem titles and proper names.