Tesis de doctoramiento


Antonio Noriega Varela: vida e obra


Fecha de lectura

01-ene-1992
Facultad

Filoloxía
Universidad

Universidade da Coruña
Departamento

Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa
Nota

Sobresaliente Cum Laude
Dirigida por

Xosé María Dobarro Paz
Descripción

Este traballo consta dos seguintes apartados: bibliografía, introdución, edición, apéndices e índices. Na "Introdución" estúdase o contorno histórico-social e estético-cultural en que se desenvolve a vida e a obra de Antonio Noriega Varela, a biografía, o perfil humano e ideolóxico e a obra. Na "Edición" preséntanse criticamente os poemas das diferentes obras, Montañesas e Do Ermo, xunto con poemas expurgados e non recompilados polo autor. Ademais edítase toda a obra recolectora do autor, tanto lingüística como de literatura popular. Nos "Apéndices" reprodúcense distintos certificados que afectan a circunstancias da súa vida, correspondencia literaria, recensións da obra, poemas a el dedicados, etc. Os "Índices" son de palabras citadas en nota, de primeiros versos, de títulos de poemas e de nomes propios.

The thesis comprises five sections: bibliography, introduction, edition, appendices and indices. The ‘introduction’ analyses the socio-historical, aesthetic and cultural context of Noriega Varela’s life and writing, and examines the man and the ideology behind his work. The ‘edition’ section presents a critical analysis of poems from the collections Montañesas and Do Ermo, as well as deleted and uncollected poems by the author, and all of his work as a collector of language and folklore. The ‘appendices’ consist of significant archival material from Noriega’s life, literary correspondence, reviews of his work, poems dedicated to him, etc. The ‘indices’ are organised by words quoted in footnotes, first lines of poems, poem titles and proper names.