Tese de doutoramento


Ramón Otero Pedrayo: unha narrativa fundacional


Data de Lectura

10-xuño-2002
Facultade

Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Dirixida por

Pilar García Negro
Xosé María Dobarro Paz
Descrición

Esta tese de doutoramento explica o concepto de novela fundacional e os procesos de configuración do discurso identitario na Galiza do primeiro terzo do século XX. A parte central da tese desenvolve os ideoloxemas identitarios na narrativa de Otero Pedrayo centrándose na definición de “comunidade imaxinaria”, os conceptos de “mapa” en relación coa paisaxe (referencia ao nacionalismo xeográfico). O punto máis estudado neste apartado é o das relacións sentimentais como alegoría e procura dunha relixiosidade galega (o neopriscilianismo). O último ideoloxema refírese aos protagonistas no proxecto de construción nacional (Bildungsroman viaxe iniciática etc). Despois de estudar a última novela do autor como revisión e autoparodia dos temas presentados no apartado anterior, refire a recepción da obra de Otero Pedrayo no seu momento e con posterioridade.