Tese de doutoramento


A Escola Dramática Galega na Configuración do Sistema Galego de Produción Teatral (1978-1994)


Data de Lectura

26-xuño-2006
Facultade

Facultade de Filoloxía
Universidade

Universidade da Coruña
Departamento

Galego-Portugués, Francés e Lingüística
Cualificación

Sobresaliente Cum Laude
Título acadado

Doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa
Descrición

Desde finais da década de 60, a actividade teatral galega viviu un proceso de recuperación que supuxo a reconfiguración na Galiza dun sistema teatral autónomo. A partir do marco da teoría polisistémica, analízase a participación neste proceso da Escola Dramática Galega durante os seus dezaseis anos de vida.