Publicacións de Relacións entre a literatura medieval e a literatura contemporánea


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
López, Teresa, Névoas de antano. Ecos dos cancioneirosgalego-portugueses no século XIX, Santiago de Compostela, Laiovento, 1991, 120 pp. [ISBN 84-87847-05-6].