Teses


  • Teses de doutoramento
  • Teses de licenciatura
Leira Lugrís, Mª Jesús
A trajetória de Caetano Veloso no campo cultural brasileiro da segunda metade do século XX (Universidade da Coruña 2023)
Pombo Añón, Alberto
Verso e acorde. Relacións entre literatura galega e música (1960-2000) (Universidade da Coruña 2022)
Peres Vigo, Alexandre
O estereotipo antigalego na literatura española da Idade Moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación (Universidade da Coruña 2021)
Sara Campino
Exercícios do olhar: Leituras das poéticas experimentais portuguesas da segunda metade do século XX (Universidade Nova de Lisboa 2021)
Luís Miguel Antelo Lema
A crise identitaria no sistema teatral galego do século XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciada (Universidade da Coruña 2020)
Ánxela Lema París
Deconstruír o erotismo poético desde as non monogamias. Estudo e relectura da poesía erótica galega e da súa recepción crítica na 1ª década do séc.XXI (UDC / Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 2020)
Rivadulla Costa, Diego
Novela e memoria cultural: a ficcionalización do franquismo na narrativa galega (2000-2015) (Universidade da Coruña 2020)
Rei Castro, Micaela
O muralismo no conxunto da obra artística e literaria de Luís Seoane (Universidade da Coruña 2019)
Varela Armas, Luz
As TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa (Universidade da Coruña 2017)
Callón Torres, Carlos Manuel
As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobdorismo galego (Universidade da Coruña 2017)
Fernández Diez, Filipe Antonio
«Postilhão de Apolo»: Edição e Estudo (Universidade da Coruña 2016)
María Teresa Seara Domínguez
A obra poética de Miguel Anxo Fernán Vello (Universidade da Coruña 2015)
Sandra María Pérez López
Sociolingüística e tradução de português do Brasil: problemas de norma e repercussões didáticas (Universidade da Coruña 2015)
Mosquera Castro, Estefanía
Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS (Universidade da Coruña 2014)
Lourenço Módia, Cilha
O Teatro Circo na configuración do Teatro Independente galego (1967-1978) (Universidade da Coruña 2013)
López Viñas, Xoán
A formación de palabras no galego medieval: a afixación (Universidade da Coruña 2012)
Eirín, Leticia
A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis. (Estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor) (Universidade da Coruña 2012)
Pardo Amado, Diego
O debate sobre a identidade feminina na obra de Rosalía de Castro. (Universidade da Coruña 2011)
García Fonte, Anxos
A construción da identidade de xénero na narrativa galega da segunda metade do século XX (Universidade da Coruña 2011)
Allegue Leira, Alberte
As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no primeiro terzo do século XX (Universidade da Coruña 2011)
Lourido, Isaac
As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural (...) (Universidade de Santiago de Compostela 2011)
Martínez Teixeiro, Alva
A obra literária de Hilda Hilst e a categoria do obsceno – Entre a convenção e a transgressão: o erótico-pornográfico, o social e o espiritual (Universidade da Coruña 2010)
Castelao Mexuto, Manuel
A aula literaria. Análise crítica de seis textos galegos do novecentos (Universidade da Coruña 2010)
Pinto, Francisco João
Problemática sobre o Impacto da Expansão Automática de Consultas e Desambiguação Semántica na Avaliação dos Sistemas de Recuperação de Informação (Universidade da Coruña 2008)
Pena Arijón, Olivia
Introdución á Estilística a partir da obra narrativa de X. C. Caneiro (Universidade da Coruña 2008)
Macedo Braga Moreira da Silva, D. F.
Algoritmos de Processamento da Linguagem Natural para Sistemas de Conversão Texto-Fala em Português (Universidade da Coruña 2008)
Fernández Graña, Dulce María
Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa (Universidade da Coruña 2008)
Albino Pires, Natália de Jesus
O léxico do Romanceiro da tradição oral moderna portuguesa editado entre 1840 e 1960 (Universidade da Coruña 2007)
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano
A Escola Dramática Galega na Configuración do Sistema Galego de Produción Teatral (1978-1994) (Universidade da Coruña 2006)
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
Ramón Otero Pedrayo: unha narrativa fundacional (Universidade da Coruña 2002)
Sanmartín Rei, Goretti
Os paratextos galegos (1916-1936). Análise sociolingüística dos prólogos. (Universidade da Coruña 2001)
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Os demostrativos en galego (Universidade da Coruña 2001)
Montero Santalla, José-M.
As rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise (Universidade da Coruña 2001)
Rivera Pedredo, Dorinda
Cultura e literatura italiana na obra de Álvaro Cunqueiro (Universidade da Coruña 2001)
Lagares Diez, Xoán Carlos
O xénero en galego (Universidade da Coruña 2000)
Gómez Torres, Camilo
Manuel María: poesía, traballo lingüístico e traballo cultural (Universidade da Coruña 2000)
Manana de Sousa, Luís Manuel
A construção da identidade na literatura moçambicana (Universidade da Coruña 1999)
Tato Fontaíña, Laura
O teatro galego e os coros populares (1915-1931) (Universidade da Coruña 1996)
López, Teresa
A recuperación da tradición lírica medieval en Galicia: o neotrobadorismo (Universidade da Coruña 1993)
Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Antonio Noriega Varela: vida e obra (Universidade da Coruña 1992)
García Negro, Pilar
O galego e as leis (1975-1986): bases sociolingüísticas para a análise da lexislación lingüística sobre o galego (Universidade de Santiago de Compostela 1991)