Proxectos I+D


Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa. II. Cantigas de escarnho e de mal dizer


Referencia
FFI2012-32801
Institución financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Orzamento
9000 € (totais)
Duración
01-01-2013 / 31-12-2015
Web do proxecto
Investigador principal
Resultados

  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Congresos
  • Artigos en revistas
  • Recensións
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014, 199 pp. [ISBN 978-84-453-5167-3].
Eirín García, Leticia , "Darío Xohán Cabana, Primeiro era Occitania... Os trobadores de Occitania. Escolma, edición e traducións de Darío Xohán Cabana, Edicións da Curuxa, 2011, 638 páxinas", Grial, 191, Vigo, 2011, pp. 92-93 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas", Grial, 198, Vigo, 2013, pp. 95-96 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp. ", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, Santiago de Compostela, 2013, pp. 515-520 [ISBN 0210-377X].
Referencias