Publicacións de Literatura medieval galego-portuguesa


  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel / López, Teresa, Os trobadores da terra de Betanzos, Betanzos, Biblos Clube de Lectores, 2023, 91 pp. [ISBN 978-84-15086-55-0].
Eirín García, Leticia , A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 286 pp. [ISBN 978-84-8487-275-7].
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014, 199 pp. [ISBN 978-84-453-5167-3].
Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2014, 393 pp. [ISBN 978-84-9749-609-4].
Tato Fontaíña, Laura, O Cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Edición crítica, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2007, 117 pp. [ISBN 978-84-453-4543-6].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, A indócil liberdade de nomear. (Por volta da “interpretatio nominis” na literatura trovadoresca), A Coruña, Editorial Espiral Maior, Col. ‘Ensaio’, 2000, 226 pp. [ISBN 84-89814-82-1].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantiga de Amigo. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 250 pp. [ISBN 84-921126-4-6].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Santa Maria. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 240 pp. [ISBN 84-921126-8-9].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Amor. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 253 pp. [ISBN 84-921126-7-0].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo (eds.), Historia da Literatura Galega. Cantigas de Escarnho e de Maldizer. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 281 pp. [ISBN 84-921126-6-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 5. Antoloxía da prosa literaria medieval, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 276 pp. [ISBN 84-921126-9-7].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Natura das animalhas". Bestiario medieval da lírica profana galego-portuguesa, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 238 pp. [ISBN 84-89138-31-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Salinas Portugal, Francisco / Dobarro, X. M. (eds.), Literatura Galego-Portuguesa Medieval, A Coruña, Vía Lactea, 1987, 157 pp. [ISBN 84-86531-38-1].
Eirín García, Leticia , "Henrique Monteagudo, O fenómeno trobadoresco nas terras do Baixo Miño A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII , Editorial Toxosoutos, 2014, 172 páxinas", Grial, 205, Vigo, 2015, pp. 109-110 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas", Grial, 198, Vigo, 2013, pp. 95-96 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp. ", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, Santiago de Compostela, 2013, pp. 515-520 [ISBN 0210-377X].
Eirín García, Leticia , "Yara Frateschi Vieira / M. Isabel Morán Cabanas / José António Souto Cabo, Compostela trobadoresca. O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Área de Santiago de Compostela, Editorial Toxosoutos, 2012, 102 páxinas", Grial, 197, Vigo, 2013, pp. 100-101 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "José António Souto Cabo, A xénese da lírica galego-portuguesa. Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa , Editora da UFF, 2012, 350 páxinas", Grial, 199, Vigo, 2013, pp. 92-93 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Darío Xohán Cabana, Primeiro era Occitania... Os trobadores de Occitania. Escolma, edición e traducións de Darío Xohán Cabana, Edicións da Curuxa, 2011, 638 páxinas", Grial, 191, Vigo, 2011, pp. 92-93 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Vicenç Beltran, Poética, poesía y sociedad en la lírica medieval , Verba, Anexo 59, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ", Anuario de Estudios Medievales, 2, 39, Barcelona, 2009, pp. 1031-1033 [ISBN 0066-5061].
Eirín García, Leticia , "M. Ferreiro / C. P. Martínez Pereiro / L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, 212 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 10, A Coruña, 2009, pp. 147-151 [ISBN 1576-266].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Miranda, José Carlos: "Aurs Mesclatz ab Argen" (Sobre a primeira geração de trovadores galego-portugueses)", Signum, Revista da Associação Brasileira de Estudos Medievais (ABREM), 9, 2007, pp. 357-369.
Salinas Portugal, Francisco , "Elsa Gonçalves / Mariana Ramos, Umha antologia da lírica medieval", Agalia, 2, A Coruña, AGAL, 1985, pp. 245-246.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Unha viaxe dos séculos recuados en nós (Da lírica medieval galego-portuguesa e da súa vixencia)", Culturas (Especial Día das Letras Galegas) La Voz de Galicia, 25, 1998, pp. 14-15.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "O poder faústico dun home contra as reticencias", Especial: Rodrigues Lapa (1897-1997) A Nosa Terra, 805, 1997.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Encol de Alfonso X", A Nosa Terra, 106, 1980.