Publicacións de Lingüística histórica e historia da lingua


  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais, Laiovento, 2021 (2022, 2ª edición), 618 pp. [ISBN 978-84-8487-537-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Laiovento, 2019, 332 pp. [ISBN 978-84-8487-438-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
López Viñas, Xoán, Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval (Monografía 8 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2015, 528 pp. [ISBN 978-84-9749-592-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, 2015, 231 pp. [ISBN 978-84-9749-620-9].
Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2014, 393 pp. [ISBN 978-84-9749-609-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011, 662 pp. [ISBN 978-84-8487-208-5].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Os pronomes demostrativos: do latín ao galego contemporáneo, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 1 da Revista Galega de Filoloxía), 2002, 193 pp. [ISBN 84-9749-013-4].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. II. Lexicoloxía, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1997 (2001, 2ª ed.), 409 pp. [ISBN 84-89896-07-0].
Ferreiro, Manuel, Gramática Histórica Galega. I. Fonética e Morfosintaxe, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (1996, 2º ed.; 1999, 3º ed.; 1999, 4ª ed.), 442 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Francisco Rodríguez, Unha obra para reconstruír a nación. Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza (a segunda metade do século XIV), de Francisco Rodríguez.", 1000 números, especial de Nós Diario, Santiago de Compostela, Sermos Galiza S.A., 2023, pp. 20-25 [ISBN 2444-9326].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Mariña Arbor Aldea, Francisco Luengo, José M. Salgado e Francisco Singul, O eco das estrelas. Música medieval no Camiño de Santiago, A Coruña, Editorial Canela, 2021, 429 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 24, 2023, pp. 168-173 [ISBN 1576-2661] [ISBN Dixital 2444-9121] [DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2023.24.0.9648 ].
Maria Fernández Zas, "R amón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval , Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2016, 194 páxinas. ", Revista Galega de Filoloxía, 18, A Coruña, 2017, pp. 153-159 [ISBN 1576-2661] [ISBN Dixital 2444-9121] [DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4951].
, "Xosé Manuel Sánchez Rei, Lingua galega e variación dialectal", Máthesis, 21, Viseu (Portugal), Universidade Católica Portuguesa, 2012, pp. 175-178.
Eirín García, Leticia , "Henrique Monteagudo, Omẽs do bon Burgo... Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito , Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2008, 540 páxinas", Grial, 184, Vigo, 2009, pp. 118-119 [ISBN 0017-4181].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Maeloc, bispo celta da Gallaecia altomedieval"", www.terraetempo.gal, 2020 [ISSN 1575-5517].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A antiga Gallaecia, unha verdadeira academia de linguas"", www.terraetempo.gal, 2020 [ISSN 1575-5517].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""De símbolos nacionais e de nomes de nacións"", Terra e Tempo, 181, Santiado de Compostela, Fundación Terra e Tempo, 2019, pp. 88-93 [ISSN 1575-5509].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Toponimia e corporacións municipais", Concellos galegos. Publicación da Federación Galega de Municipios e Provincias, 29, Santiago de Compostela, 2018, pp. 27-27 [ISSN 1885-5282].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""As primeiras referencias á variación lingüística no ámbito galego-portugués"", www.terraetempo.gal, 2015.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Os apelidos galegos e a súa distribución territorial"", www.terraetempo.gal, 2014.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A manutención do nome 'galega/o'"", www.terraetempo.gal, 2014.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Situación sociodialectolóxica da lingua galega no solpor do século XIX e nos inicios do XX", Omnibus, 1999.