Publicacións de Gramática galega


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais, Laiovento, 2021 (2022, 2ª edición), 618 pp. [ISBN 978-84-8487-537-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Laiovento, 2019, 332 pp. [ISBN 978-84-8487-438-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2016, 214 pp. [ISBN 978-84-9995-209-3].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013, 572 pp. [ISBN 978-84-9914-498-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011, 662 pp. [ISBN 978-84-8487-208-5].
López Viñas, Xoán / Lourenço Módia, Cilha / Moreda Leirado, Marisa, Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión, A Coruña, Baía Edicións, 2010 (2011, 2.ª ed.), 547 pp. [ISBN 978-84-92630-63-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña (Monografía 6 da Revista Galega de Filoloxía), 2010, 118 pp. [ISBN 978-84-9749-449-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, 183 pp. [ISBN 978-84-9782-835-2].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Criterios para o uso da lingua, A Coruña, UDC, 2007 [ISBN 978-84-9749-234-8].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Sobre a calidade da nosa lingua, A Coruña, UDC, 2006 [ISBN 978-84-9749-235-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito, A Coruña, Área de filoloxías Galega e Portuguesa da UDC, 2005, 283 pp. [ISBN 84-9749-178-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega IV. Gramática do texto, Vigo, A Nosa Terra, 2003 (2003, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 208 pp. [ISBN 84-96203-50-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Manual de Gramática Galega, Vigo, A Nosa Terra, 2001 (2001, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 267 pp. [ISBN 84-95350-24-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega II. Morfosintaxe, Vigo, A Nosa Terra, 2000 (2000, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 748 pp. [ISBN 84-95350-29-7].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Se o vós por ben teverdes. A interpolación pronominal en galego, Santiago de Compostela, Laiovento, 1999, 242 pp. [ISBN 84-89896-62-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega III. Semántica, Vigo, A Nosa Terra, 1999 (1999, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 368 pp. [ISBN 84-89976-57-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da Lingua Galega I. Fonética e fonoloxía, Vigo, A Nosa Terra, 1998 (1998, 1ª ed. / 2006, 2ª ed.), 316 pp. [ISBN 84-89976-32-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Os diminutivos en galego, Vigo, A Nosa Terra, Col. "Campus", 1996, 172 pp. [ISBN 84-89138-34-6].
Maria Fernández Zas, "María Fernández Zas, Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2013): Estilística da lingua galega. Vigo: Xerais, 572 pp", Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, pp. 361-364 [ISBN 1138-9664] [DOI https://dx.doi.org/10.5209/madr.66886https://dx.doi.org/10.5209/madr.66886].
Varela Armas, Luz, "Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres", Revista Galega de Filoloxía, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2017, pp. 177-182 [ISBN 2444-9121] [DOI https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3189].
Mosquera Castro, Estefanía, "Xosé Manuel Sánchez Rei, Lingua galega e variación dialectal. A Coruña, Laiovento, 2011, 662 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 14, A Coruña, 2013, pp. 237-242.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Carlos Garrido: Léxico galego, degradaçom e regeneraçom", Revista Galega de Filoloxía, 13, A Coruña, Universidade da Coruña, 2012, pp. 193-198 [ISBN 1576-2661].
Mosquera Castro, Estefanía, "Xosé Manuel Sánchez Rei, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias", Arena Romanistica, 10, Bergen (Noruega), University of Bergen, 2012, pp. 330-337 [ISBN 1890-4580].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Monografía Xosé Manuel Sánchez Rei, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, 2010", Madrygal, 14, Madrid, Universidade Complutense de Madrid, 2011, pp. 229-231 [ISBN 1138-9664].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "López Viñas, X. / Lourenzo Módia, C. / Moreda Leirado, M.,, Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión", Revista Galega de Filoloxía, 12, 2011, pp. 263-269 [ISBN 1576-2661].
López Viñas, Xoán, "Xosé Ramón Freixeiro Mato, Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito, Monográfico 3 da «RGF», A Coruña, Área de Filoloxía Galega e Portuguesa UDC, 2005, 283 pp.", Revue Romane, 45:1, Copenhage (Dinamarca), 2010, pp. 172-175 [ISBN 0035-3906] [ISBN Dixital doi 10.1075/rro.45.1.11vin].
Mosquera Castro, Estefanía, "Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua de Calidade", Arena Romanistica, 7, Bergen (Noruega), University of Bergen, 2010, pp. 148-156 [ISBN 1890-4580].
López Viñas, Xoán, "Manuel González / Antón Santamarina (coords.): Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGa), A Coruña: RAG/Santiago: ILGa, 2004", Revista Galega de Filoloxía, 6, A Coruña, Universidade da Coruña, 2005, pp. 199-203 [ISBN 1576-2661].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Xosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega. IV. Gramática do texto", Revista Galega de Filoloxía, 5, 2004, pp. 195-200 [ISBN 1576-2661].
Ferreiro, Manuel, "Da bibliografía virtual á bibliografía real. Sobre a gramática galega", A Nosa Terra, 840, Vigo, 1998, pp. 27-28 [ISBN 0213-3105].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor da 'Gramática elemental del gallego común' (1966, 1979) de Ricardo Carvalho Calero", www.terraetempo.gal, 2020 [ISSN 1575-5517].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A reivindicación do léxico, tema xa de antigo"", www.terraetempo.gal, 2020 [ISSN 1575-5517].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Algunhas reflexións sobre a necesidade de aprimorarmos o uso da lingua"", www.terraetempo.gal, 2019.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""'Fritindo minchas': a reivindicación, novamente, da fraseoloxía popular", www.terraetempo.gal, 2019 [ISSN 1575-5517].
Maria Fernández Zas, Linguaxe non sexista. Guía da Deputación da Coruña, A Coruña, Deputación da Coruña, 2019, 44 pp..
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Sintaxe e calidade da lingua: a colocación dos pronomes"", www.terraetempo.gal, 2019.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""'Los defectos del lenguaje en Galicia y en la provincia de León' (1870, 1909) de Emilio Álvarez Giménez ou como nos aproximarmos indirectamente da oralidade galega de finais do século XIX"", www.terraetempo.gal, 2017.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A fraseoloxía, o refraneiro tradicional e calidade da lingua"", www.terraetempo.gal, 2016.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""De novo sobre a fala das persoas de idade: aproveitamento lexical e rexistros coloquiais"", www.terraetempo.gal, 2014.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O individuo como factor de variación lingüística"", www.terraetempo.gal, 2014.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A lingua popular e a xeración de novas palabras: enxebridade e enxeño"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A falacia da modernía lingüística: léxico especializado español no galego"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O factor xénero e a variación lingüística"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A lingua das proclamas das manifestacións: máis un caso da bárbara mestura"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O galego urbano, ese (case) descoñecido"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A memoria da lingua: a fala das persoas de idade"", www.terraetempo.gal, 2011.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Para normalizarmos verdadeiramente a lingua", Longa Lingua, 1, 2007 [ISSN 1887-3235].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "O léxico", Longa Lingua, 2, 2007, pp. 28-29 [ISSN 1887-3235].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "O discurso político e os pseudogaleguismos", Longa Lingua, 4, 2007, pp. 22-23 [ISSN 1887-3235].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Algúns apuntamentos sobre a Gramática do Idioma Galego (1922, 1931) de Manuel Lugrís Freire", Raigame. Revista de Arte, Cultura e Tradicións populares, 23, 2006, pp. 60-71 [ISSN 1136-3207 ].