Publicacións de Estudos literario-culturais


  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas). Introdución, edición e notas, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, 479 pp. [ISBN 978-84-946005-7-9].
Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana, A Coruña, Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. [ISBN 978-84-9812-295-4].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-360-0].
López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017, 309 pp. [ISBN 978-84-16954-48-3] [DOI http://dx.doi.org/10.15304/9788416954483].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977), A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2016, 303 pp. [ISBN 978-84-9812-290-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2016, 214 pp. [ISBN 978-84-9995-209-3].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Alonso Nogueira, Alejandro / Casas, Arturo / Forcadela, Manuel / López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 221 pp. [ISBN 978-84-8487-295-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo, A Coruña, Baía Edicións, 2015, 125 pp. [ISBN 978-84-9995-161-4].
García Negro, Pilar (ed.), No tempo de "Follas Novas". Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015, 282 pp. [ISBN 978-84-89323-97-1].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia, Lugo / A Coruña, Deputación de Lugo / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2014, 131 pp..
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Aspectos da toponimia menor coruñesa, A Coruña, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda & Deputación da Coruña, 2014, 114 pp. [ISBN 84-606-6061-3].
Forcadela, Manuel / López, Teresa / Vilavedra, Dolores (eds.), Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014, 1102 pp. [DOI 10.17075/mucnoc.2014 ].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974), Outeiro de Rei, Fundación Manuel María, 2014, 132 pp. [ISBN 978-84-942893-1-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (eds.), Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2011, 213 pp. [ISBN 978-84-9749-475-5.].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, A Coruña, Universidade da Coruña, 2011, 311 pp. [ISBN 978-84-9749-506-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Perspectivas sobre Bóveda, A Coruña, Deputación da Coruña / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2011, 145 pp. [ISBN 978-84-615-5564-2].
García Negro, Pilar (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, Ames (Santiago de Compostela), Edicións Laiovento, 2010, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-195-8].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade, Rio de Janeiro (Brasil), Instituto de Letras da UERJ, 2009, 331 pp. [ISBN 978-85-60559-08-4].
García Negro, Pilar / Pardo Amado, Diego (eds.), Manuel María: Literatura e Nación, A Coruña, Universidade da Coruña, 2009, 374 pp. [ISBN 978-84-9749-359-8].
García Negro, Pilar, Xosé María Álvarez Blázquez. Claro mencer do tempo, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2008, 45 pp. [ISBN 978-84-9812-087-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Ferreiro, Manuel, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2007 (1996, 1ª ed; 1997, 2ª ed.; 1997, 3º ed.), 112 pp. [ISBN 978-84-8487-132-0].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Querer crer entrever (Expresións críticas de reflexión e lectura), A Coruña, Editorial Laiovento, Col. ‘Ensaio’, 2007, 219 pp. [ISBN 978-84-8487-127-4].
Ferreiro, Manuel, O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907), A Coruña, UDC/USC/UVI, 2007 [ISBN 978-84-9749-271-3].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Bertamiráns, Laiovento, 2007, 624 pp. [ISBN 978-84-8487-114-2].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar / Blanco Echauri, Jesús / Castro García, S. / Sánchez Pérez, Amelia (eds.), Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2006.
Maleval, Mª do Amparo Tavares / Salinas Portugal, Francisco , Estudos Galego-Brasileiros 2, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 449 pp. [ISBN 84-9749-180-7].
García Negro, Pilar, Textos filosófico-políticos de Ramón Villar Ponte, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2006.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, 2003, 281 pp. [ISBN 978-84-96203-45-7 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, A Estrada, Edicións Fouce, Col. "Strata", 1999, 199 pp. [ISBN 84-922840-1-3].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Castelao na Galiza do século XX. Actas do Simposio (Universidade da Coruña / O Castro (Sada). 25-27 de Novembro de 1999, A Coruña, Departamento de Filoloxía Francesa e Galego-Portuguesa/AS-PG, 1999, 268 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 42. O pensamento galeguista da posguerra. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 206 pp. [ISBN 84-89679-47-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 43. Ensaio histórico e económico. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 237 pp. [ISBN 84-89679-48-7 ].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Hospital das letras. In(ter)vencións e ensaios literarios, A Coruña, Editorial Espiral Maior Col. ‘Ensaio’, 1997, 122 pp. [ISBN 84-89814-07-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1995, 357 pp. [ISBN 84-87847-50-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sebastián Martínez-Risco na cultura galega , Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1994, 258 pp. [ISBN 84-87847-35-8].
Ferreiro, Manuel, Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1991, 304 pp. [ISBN 84-87847-02-1].
Mosquera Castro, Estefanía, "María Jesús Lorenzo Modia / Anna Szczepaniak-Kozak (eds.), From life to text:building linguistic and cultural identity", Revista Galega de Filoloxía, 13, A Coruña, 2012, pp. 187-192.
Eirín García, Leticia , "Carme Fernández Pérez Sanjulián [ed.], Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña / Fundación Vicente Risco, 2011, 316 p.", Ianua. Revista Philologica Romanica, 12, 2012, pp. 97-100 [ISBN 1616-413X].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Dos manifestos vangardistas e do seu entorno ("Manifestos das vanguarda europea. 1909-1945" de Xosé Luís González Gómez")", Laiovento, 7, 1997.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Comentário á marxe do testemuño dun protagonista de prata ("Os anos escuros. I. A resistencia cultural da xeración “da noite” (1954-1960)" de Xosé L. Franco Grande)", Luzes de Galiza, 1, 1985.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Aproximación ao canto tradicional galego", Polo gosto de cantar. Cantos tradicionais e de taberna. Caderno I, I, A Coruña, 2014, pp. 3-28.
Ferreiro, Manuel, "A expresión cantada da Nación: Historia do Himno Galego", Terra e Tempo, 145-146, Santiago de Compostela, Fundación Bautista Álvarez, 2008, pp. 51-57 [ISSN 1575-5509].
Salinas Portugal, Francisco , "A desecación da lagoa de Antela: desfeita ou necesidade?", Lethes. Cadernos ulturais do Limia, 5, Xinzo de Limia (Ourense), Centro de Cultura Popular do Limia, 2003, pp. 68-71 [ISSN 84-93 1816-3-3].
Salinas Portugal, Francisco , "Rodrigues Lapa e a preocupación pola nosa literatura", A Nosa Terra. Rodrigues Lapa, 806, Vigo, A Nosa Terrra, 1997, pp. 4-4.
Salinas Portugal, Francisco , "Marguerite Duras: Unha imaxe para o amor e a palavra", Luzes de Galiza, 5/6, sada (A Coruña), Edicións do Castro, 1987, pp. 41-42.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "O primeiro intento de crítica laberíntica", Man Comun, 1980, pp. 37-39.