Publicacións de Ecdótica e crítica textual galega e portuguesa


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesas, A Coruña, Universidade da Coruña, 2021, 414 pp. [ISBN 978-84-9749-819-7].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Eirín García, Leticia , A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 286 pp. [ISBN 978-84-8487-275-7].
Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía), A Coruña, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa & Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2014, 393 pp. [ISBN 978-84-9749-609-4].
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014, 199 pp. [ISBN 978-84-453-5167-3].
López, Teresa / López Viñas, Xoán (eds.), Xosé Tobío Mayo: O frade das dúas almas. Novela de costumes populares. Edición, introdución e notas de T. López e X. López Viñas, Vigo, Galaxia, 2009, 226 pp. [ISBN 978-84-9865-210-9].
Eirín García, Leticia (ed.), Luís de Camões: Auto chamado dos Enfatriões. Edição, introdução e notas de Leticia Eirín García, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor, 2008, 145 pp. [ISBN 978-84-9749-270-6].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, 212 pp. [ISBN 978-84-96893-65-8].
Ferreiro, Manuel / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry, A Coruña, Universidade da Coruña, 2007, 68 pp. [ISBN 978-84-9749-247-8].
López Viñas, Xoán (ed.), Uxío Carré Aldao: Memoria crítico-bibliográfica sobre el Teatro Regional Gallego. Edición e notas de X. López Viñas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral 'Francisco Pillado Mayor', 2006, 107 pp. [ISBN 84-9749-210-2].
Ferreiro, Manuel / Tato Fontaíña, Laura (eds.), Luís Manteiga: Intres [1934-35]. Ed. e estudo lingüístico de M. Ferreiro. Estudo literario de L. Tato, Sada / A Coruña, Ediciós do Castro, 2005, 220 pp. [ISBN 84-8485-213-X].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. IV. Os Eoas. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2005, 660 pp. [ISBN 84-7824-477-8].
Ferreiro, Manuel / Sanmartín Rei, Goretti (eds.), Ramón Cabanillas: A Virxe do Cristal. Lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera. Introdución, edición e notas, A Coruña, Biblioteca-Arquivo Teatral ‘Francisco Pillado Mayor’, 2002, 195 pp. [ISBN 84-9749-035-5].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. III. Poemas Manuscritos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2002, 596 pp. [ISBN 84-7824-406-9].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. II. Poemas Impresos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 2001, 335 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Tato Fontaíña, Laura (ed.), O Bufón del rei, de Vicente Risco. A Lagarada, de Otero Pedrayo, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1997 [ISBN 84-89679-30-4].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. I. Queixumes dos Pinos. Ed. crítica, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1995, 326 pp. [ISBN 84-7824-144-2].
Ferreiro, Manuel (ed.), As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 136 pp. [ISBN 84-87847-14-5].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo (ed.), As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1992, 143 pp. [ISBN 84-87847-13-7].
Eirín García, Leticia , "Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas", Grial, 198, Vigo, 2013, pp. 95-96 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp. ", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, Santiago de Compostela, 2013, pp. 515-520 [ISBN 0210-377X].
Eirín García, Leticia , "M. Ferreiro / C. P. Martínez Pereiro / L. Tato Fontaíña (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2008, 212 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 10, A Coruña, 2009, pp. 147-151 [ISBN 1576-266].