Publicacións de Estudos literario-culturais


  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Eirín García, Leticia / Ferreiro, Manuel / López, Teresa, Os trobadores da terra de Betanzos, Betanzos, Biblos Clube de Lectores, 2023, 91 pp. [ISBN 978-84-15086-55-0].
Peres Vigo, Alexandre, Do ódio à paródia. O estereótipo antigalego na literatura espanhola do século XVII, Santiago de Compostela, Através, 2023, 180 pp. [ISBN 978-84-16545-86-5].
Peres Vigo, Alexandre, Pedro Pardo de Cela. Vida, morte e memoria dun nobre galego, Santiago de Composela, Sermos Galiza, 2023, 78 pp. [ISBN 978-84-09-53335-0].
Ánxela Lema París (ed.), O cento voando: amores, alianzas e non-monogamias, Xerais, 2023 [ISBN 9788411102889].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros, Ferrol, Club de Prensa de Ferrol, 2022, 259 pp. [ISBN DL C2054-2022].
García Negro, Pilar, Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán, Santiago de Compostela, Alvarellos, 2021, 158 pp. [ISBN 978-84-18567-07-0].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, Xosé Seivane. A gaita con maiúscula, A Coruña, Canela, 2019, 468 pp. [ISBN 978-84-09-18850-3].
López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Estudos literarios e campo cultural galego. En honra do profesor Antón Figueroa, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2017, 309 pp. [ISBN 978-84-16954-48-3] [DOI http://dx.doi.org/10.15304/9788416954483].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas). Introdución, edición e notas, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, 479 pp. [ISBN 978-84-946005-7-9].
Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana, A Coruña, Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. [ISBN 978-84-9812-295-4].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-360-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977), A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2016, 303 pp. [ISBN 978-84-9812-290-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas. Lingua, música e toponimia da Galiza, A Coruña, Baía Edicións, 2016, 214 pp. [ISBN 978-84-9995-209-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo, A Coruña, Baía Edicións, 2015, 125 pp. [ISBN 978-84-9995-161-4].
García Negro, Pilar (ed.), No tempo de "Follas Novas". Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015, 282 pp. [ISBN 978-84-89323-97-1].
Alonso Nogueira, Alejandro / Casas, Arturo / Forcadela, Manuel / López, Teresa / Malingret, Laurence / Torres Feijó, Elias (eds.), Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2015, 221 pp. [ISBN 978-84-8487-295-5].
Cid, Alba / Lourido, Isaac (eds.), La poesía actual en el espacio público, Dijon (Francia), Orbis Tertius, 2015.
Lourido, Isaac, História literária e conflito cultura. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza, Santiago de Compostela, Laiovento, 2015, 431 pp. [ISBN 978-84-8487-250-4].
Forcadela, Manuel / López, Teresa / Vilavedra, Dolores (eds.), Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014, 1102 pp. [DOI 10.17075/mucnoc.2014 ].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Aspectos da toponimia menor coruñesa, A Coruña, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda & Deputación da Coruña, 2014, 114 pp. [ISBN 84-606-6061-3].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Por terras de Lugo. Oito aproximacións á provincia, Lugo / A Coruña, Deputación de Lugo / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2014, 131 pp..
Lourido, Isaac, Livros que nom lê ninguém. Poesia, movimentos sociais e antagonismo político na Galiza, Através Editora, 2014, 200 pp. [ISBN 978-84-87305-85-6].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974), Outeiro de Rei, Fundación Manuel María, 2014, 132 pp. [ISBN 978-84-942893-1-6].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (eds.), Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 2011, 213 pp. [ISBN 978-84-9749-475-5.].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Perspectivas sobre Bóveda, A Coruña, Deputación da Coruña / Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2011, 145 pp. [ISBN 978-84-615-5564-2].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, A Coruña, Universidade da Coruña, 2011, 311 pp. [ISBN 978-84-9749-506-6].
García Negro, Pilar (ed.), Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, Ames (Santiago de Compostela), Edicións Laiovento, 2010, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-195-8].
Tato Fontaíña, Laura / Maleval, Mª do Amparo Tavares (eds.), Estudos Galego-Brasileiros 3. Língua, Literatura, Identidade, Rio de Janeiro (Brasil), Instituto de Letras da UERJ, 2009, 331 pp. [ISBN 978-85-60559-08-4].
García Negro, Pilar / Pardo Amado, Diego (eds.), Manuel María: Literatura e Nación, A Coruña, Universidade da Coruña, 2009, 374 pp. [ISBN 978-84-9749-359-8].
García Negro, Pilar, Xosé María Álvarez Blázquez. Claro mencer do tempo, A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2008, 45 pp. [ISBN 978-84-9812-087-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Querer crer entrever (Expresións críticas de reflexión e lectura), A Coruña, Editorial Laiovento, Col. ‘Ensaio’, 2007, 219 pp. [ISBN 978-84-8487-127-4].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral, Bertamiráns, Laiovento, 2007, 624 pp. [ISBN 978-84-8487-114-2].
Ferreiro, Manuel, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2007 (1996, 1ª ed; 1997, 2ª ed.; 1997, 3º ed.), 112 pp. [ISBN 978-84-8487-132-0].
Ferreiro, Manuel, O Himno Galego. Documentos Históricos (1890-1907), A Coruña, UDC/USC/UVI, 2007 [ISBN 978-84-9749-271-3].
Maleval, Mª do Amparo Tavares / Salinas Portugal, Francisco , Estudos Galego-Brasileiros 2, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006, 449 pp. [ISBN 84-9749-180-7].
García Negro, Pilar, Textos filosófico-políticos de Ramón Villar Ponte, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2006.
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar / Blanco Echauri, Jesús / Castro García, S. / Sánchez Pérez, Amelia (eds.), Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia exemplar, de Ramón Vilar Ponte, Lugo, Fundación Caixa Galicia, 2006.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, 2003, 281 pp. [ISBN 978-84-96203-45-7 ].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Castelao na Galiza do século XX. Actas do Simposio (Universidade da Coruña / O Castro (Sada). 25-27 de Novembro de 1999, A Coruña, Departamento de Filoloxía Francesa e Galego-Portuguesa/AS-PG, 1999, 268 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, A Estrada, Edicións Fouce, Col. "Strata", 1999, 199 pp. [ISBN 84-922840-1-3].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, Hospital das letras. In(ter)vencións e ensaios literarios, A Coruña, Editorial Espiral Maior Col. ‘Ensaio’, 1997, 122 pp. [ISBN 84-89814-07-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 42. O pensamento galeguista da posguerra. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 206 pp. [ISBN 84-89679-47-9].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), A nosa literatura. Vol. 43. Ensaio histórico e económico. Antoloxía, Asociación Socio-Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, 1997, 237 pp. [ISBN 84-89679-48-7 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1995, 357 pp. [ISBN 84-87847-50-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sebastián Martínez-Risco na cultura galega , Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1994, 258 pp. [ISBN 84-87847-35-8].
Ferreiro, Manuel, Pondal: Do dandysmo á loucura (Biografia e correspondéncia), Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1991, 304 pp. [ISBN 84-87847-02-1].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Xosé Ramón Freixeiro Mato (ed.), Memoria(s) de amizade e traballos compartidos", Grial. Revista Galega de Cultura, 231, 2021, pp. 120-121 [ISBN 0017-4181].
Eirín García, Leticia , "Carme Fernández Pérez Sanjulián [ed.], Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña / Fundación Vicente Risco, 2011, 316 p.", Ianua. Revista Philologica Romanica, 12, 2012, pp. 97-100 [ISBN 1616-413X].
Mosquera Castro, Estefanía, "María Jesús Lorenzo Modia / Anna Szczepaniak-Kozak (eds.), From life to text:building linguistic and cultural identity", Revista Galega de Filoloxía, 13, A Coruña, 2012, pp. 187-192.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Dos manifestos vangardistas e do seu entorno ("Manifestos das vanguarda europea. 1909-1945" de Xosé Luís González Gómez")", Laiovento, 7, 1997.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Comentário á marxe do testemuño dun protagonista de prata ("Os anos escuros. I. A resistencia cultural da xeración “da noite” (1954-1960)" de Xosé L. Franco Grande)", Luzes de Galiza, 1, 1985.
Ferreiro, Manuel, "Restaurar o himno, facer xustiza", Sermos Galiza, 573, Santiago de Compostela, 2023, pp. 9-9 [ISSN 2444-9326].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Ramón Otero Pedrayo e o Seminario de Estudos Galegos", Terra e Tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, 188, Santiago de Compostela, Fundación Terra e tempo de Estudos Nacionalistas, 2023, pp. 32-39 [ISSN 1575-5509].
Peres Vigo, Alexandre, "Aurelio, Silo, Mauregato e Vermudo I. Os príncipes galaicos polas armas (768-791)", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 16 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Vitiza. O fin da monarquía visigoda na Gallaecia", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 15 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Galiza na monarquía visigoda", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 13 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Miro, Eborico e Audeca. Os derradeiros reis suevos da Gallaecia de 570 a 585", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 9 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Da escuridade ao esplendor. A nova monarquía sueva entre 469 e 570", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 8-9-2022, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
, "Reis dunha Gallaecia dividida. A monarquía galega entre o 456 e o 459", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 7 setembro, 2022 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Requiario (448-456). O apoxeo suevo", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 6 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Requila (438-448). Un reino en expansión", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 2 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Afonso III e Xemena", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 22 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Ramiro I e Ordoño I", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 21 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Afonso II. Un reino na escena europea", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 20 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Peres Vigo, Alexandre, "Paio, Fávila, Afonso e Froila. A nova monarquía galaica de 711 até 768", Sermos Galiza [«Colección “Os reis e as raíñas da Galiza. 1.000 anos dun reino de seu”»], 15 setembro, 2022, pp. 1-4 [ISSN 2444-9326].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Exeria, Paulo Orosio e Martiño de Dume: naturais de Portugal xa nos séculos IV-VI?"", www.terraetempo.gal, 2020 [ISSN Dixital 1575-5517].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Os 'Contos mariños de Carballo' (2017), de Xabier Maceiras, ou como vogarmos cara ao mellor coñecemento do mar galego"", www.terraetempo.gal, 2018.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Elias Canetti, a Europa das linguas e a diversidade cultural: un patrimonio cada vez máis vulnerábel"", www.terraetempo.gal, 2018.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O antigo viño da comarca da Coruña"", www.terraetempo.gal, 2018.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor dos cantares tradicionais"", www.terraetempo.gal, 2018.
Ánxela Lema París, "Rosalía de Castro con acento francés", Follas Novas. Revista de estudos rosalianos, 2, 2017, pp. 223-225 [ISSN 2530-3813].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Onde ferve o amor por Galiza"", www.terraetempo.gal, 2017.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Santiago de Compostela na narrativa de Ramón Otero Pedrayo", Terra e Tempo, 173-174, Santiago de Compostela, Fundación Terra e Tempo de estudos nacionalistas, 2017, pp. 74-81 [ISSN 1575-5509].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Aproximación ao canto tradicional galego", Polo gosto de cantar. Cantos tradicionais e de taberna. Caderno I, I, A Coruña, 2014, pp. 3-28.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A 'Traxicomedia da Noite dos Santos' de Otero Pedrayo e a identificación coa propia patria após experiencias europeas"", www.terraetempo.gal, 2014.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Milladoiro: a dignificación da música tradicional"", www.terraetempo.gal, 2013.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A muller, a mellor transmisora do canto tradicional"", www.terraetempo.gal, 2011.
Ferreiro, Manuel, "A expresión cantada da Nación: Historia do Himno Galego", Terra e Tempo, 145-146, Santiago de Compostela, Fundación Bautista Álvarez, 2008, pp. 51-57 [ISSN 1575-5509].
Salinas Portugal, Francisco , "A desecación da lagoa de Antela: desfeita ou necesidade?", Lethes. Cadernos ulturais do Limia, 5, Xinzo de Limia (Ourense), Centro de Cultura Popular do Limia, 2003, pp. 68-71 [ISSN 84-93 1816-3-3].
Salinas Portugal, Francisco , "Rodrigues Lapa e a preocupación pola nosa literatura", A Nosa Terra. Rodrigues Lapa, 806, Vigo, A Nosa Terrra, 1997, pp. 4-4.
Salinas Portugal, Francisco , "Marguerite Duras: Unha imaxe para o amor e a palavra", Luzes de Galiza, 5/6, sada (A Coruña), Edicións do Castro, 1987, pp. 41-42.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "O primeiro intento de crítica laberíntica", Man Comun, 1980, pp. 37-39.