Publicacións de Literatura contemporánea galega


  • Libros
  • Sitios web
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Mª Pilar García Negro: Intenso e solidario feminismo. Estudos rosalianos, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2023, 228 pp. [ISBN 978-84-9749-873-9].
Ferreiro, Manuel / Freixeiro Mato, Xosé Ramón (eds.), Manuel María e Xosé Neira Vilas: Correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas (1957-1997). Edición de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Freixeiro Mato, Outeiro de Rei, Casa-Museo Manuel María, 2021, 291 pp. [ISBN 978-84-945714-8-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Ramón Otero Pedrayo e Sebastián Martínez Risco: Ao abeiro da amizade. Espistolario 1926-1976. Edición, introdución e notas de Xosé Ramón Freixeiro Mato, Vigo, Galaxia, 2021, 436 pp. [ISBN 978-84-9151-639-2].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. I. Studies, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 367 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Catalina T. Castillón, Traditional Galician Cancioneiro Compiled by Cipriano Torre Enciso. Vol. II. Edition, New York (Estados Unidos), The Edwin Mellen Press, 2019, 2 vols, 895 pp. [ISBN 978-1-4955-0743-4].
Ferreiro, Manuel (ed.), Eduardo Pondal: Os cantos eran da Patria (120 poemas). Introdución, edición e notas, A Coruña, Real Academia Galega, 2017, 479 pp. [ISBN 978-84-946005-7-9].
Ferreiro, Manuel, Esta é a terra dos eidos amigos. Escolma xeográfica da poesía pondaliana, A Coruña, Deputación da Coruña, 2017, 191 pp. [ISBN 978-84-9812-295-4].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal, o cantor do eido noso, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 2017, 256 pp. [ISBN 978-84-8487-360-0].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
García Negro, Pilar (ed.), No tempo de "Follas Novas". Unha viaxe pola literatura universal, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora, 2015, 282 pp. [ISBN 978-84-89323-97-1].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n'O Gaiteiro de Lugo, A Coruña, Baía Edicións, 2015, 125 pp. [ISBN 978-84-9995-161-4].
Mosquera Castro, Estefanía / Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo (1951-1974), Outeiro de Rei, Fundación Manuel María, 2014, 132 pp. [ISBN 978-84-942893-1-6].
Forcadela, Manuel / López, Teresa / Vilavedra, Dolores (eds.), Mil e un Cunqueiros. Novas olladas para un centenario, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2014, 1102 pp. [DOI 10.17075/mucnoc.2014 ].
García Negro, Pilar, Cantares Gallegos, hoxe: unha lectura actualizada de Rosalía de Castro , Lugo, Alvarellos, 2013, 132 pp. [ISBN 978-84-89323-88-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar / Rabunhal Corgo, Henrique (eds.), Congreso Manuel Lugrís Freire, A Coruña, Servizo de Publicacións UDC, 2009, 167 pp. [ISBN 978-84-9749-335-2].
García Negro, Pilar / Pardo Amado, Diego (eds.), Manuel María: Literatura e Nación, A Coruña, Universidade da Coruña, 2009, 374 pp. [ISBN 978-84-9749-359-8].
García Negro, Pilar, María Mariño no ronsel das escritoras galegas, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2007 [ISBN 978-84-8487-119-4 ].
López, Teresa (ed.), Letras galegas 2006, A Coruña, Universidade da Coruña, 2006 [ISBN 84-9749-197-1].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, A construción nacional no discurso literario de Ramón Otero Pedrayo, Vigo, A Nosa Terra, 2003, 281 pp. [ISBN 978-84-96203-45-7 ].
Tato Fontaíña, Laura, Literatura galega século XX, Vigo, A Nosa Terra, 2001 [ISBN 84-95350-33-5].
López, Teresa, Sementeira de ronseis. Cinco poetas da vangarda, A Coruña, Editorial Espiral Maior, 2000, 96 pp. [ISBN 84-89814-94-5].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Cos pés na terra. Personalidade e obra inédita ou esquecida de Manuel García Barros, A Estrada, Edicións Fouce, Col. "Strata", 1999, 199 pp. [ISBN 84-922840-1-3].
García Negro, Pilar (ed.), A gente da Barreira. Teatro , Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1998.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Otero Pedrayo, Ramón O mesón dos ermos. Antoloxía de contos, Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 166 pp. [ISBN 84-89679-28-2].
López, Teresa (ed.), Nao senlleira de Fermín Bouza-Brey , Vigo, A Nosa Terra/ AS-PG, 1997, 660 pp. [ISBN 84-89679-34-7].
López, Teresa, O neotrobadorismo, Vigo, A Nosa Terra, 1997, 220 pp. [ISBN 84-89138-72-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Sebastián Martínez-Risco, ensaísta e poeta (Obra inédita e esquecida), Sada-A Coruña, Ediciós do Castro , 1996, 487 pp. [ISBN 84-7492-827-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), A nosa literatura. Vol. 7. Os séculos escuros e a Ilustración galega. Antoloxía, Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 180 pp. [ISBN 84-89679-12-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Pillado Mayor, Francisco (eds.), A nosa literatura. Vol. 17. Poesía e teatro interseculares. Poesía (Antoloxía) A ponte (M. Lugrís Freire), Vigo, AS-PG / A Nosa Terra, 1996, 186 pp. [ISBN 84-89679-61-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Rafael Dieste. Vida, personalidade e obra, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1995, 357 pp. [ISBN 84-87847-50-1].
López, Teresa (ed.), Rua 26. Diálogo limiar de Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995 (non venal), 29 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón (ed.), Antonio Noriega Varela. Estudo e edición da obra completa (vol. I), Lugo, Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo, 1994 (1994, 1ª ed. / 2007, 2ª ed.), 2 vols, 537 pp. [ISBN 84-8192-019-3].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sebastián Martínez-Risco na cultura galega , Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1994, 258 pp. [ISBN 84-87847-35-8].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Da montaña o corazón (Produción literaria e lingua en Noriega Varela), Lugo, El Progreso, 1993, 142 pp. [ISBN 84-604-7431-3].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Unidades de Traballo: Literatura Galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1992, 40 pp. [ISBN 978-84-87674-19-8 ].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A cara oculta de Noriega Varela (Biografía e textos esquecidos), Santiago de Compostela, Laiovento, 1992, 248 pp. [ISBN 84-87847-09-9].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura galega. Textos escollidos, A Coruña, Bahía, 1991 (1991 1ª ed. / 2002 2ª ed.), 214 pp. [ISBN 84-87674-16-X].
López, Teresa, Névoas de antano. Ecos dos cancioneirosgalego-portugueses no século XIX, Santiago de Compostela, Laiovento, 1991, 120 pp. [ISBN 84-87847-05-6].
Salinas Portugal, Francisco , Voz e siléncio. Entrevista com R. Carvalho Calero, Pontevedra, Edicións do Cumio, 1991 [ISBN 84-87126-33-2].
López, Teresa / Dobarro, X. M. (eds.), Pedro Madruga de Xoán Cuveiro Piñol, A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 70, 1988, 70 vols, 23 pp..
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. / Marco López, A. / Pérez Pascual, Xosé Ignacio, Literatura galega. Séculos escuros e Rexurdimento, A Coruña, APLL / Vía Lactea, 1988, 175 pp. [ISBN 84-86531-43-8].
Salinas Portugal, Francisco / Pallarés, Pilar / Mato Fondo, Miguel Anxo, Literatura do Século XX, A coruña, Vía Lactea, 1988 [ISBN 84-87531-46-2].
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. (eds.), O Fidalgo (Contén unhas Memórias Sintéticas do autor) , A Coruña, Cadernos da Escola Dramática Galega, 1986.
García Negro, Pilar / Dobarro, X. M. , 33 aproximacións á literatura e á lingua galegas, Sada, A Coruña, Ediciós do Castro, 1984 (1984/ 1990) [ISBN 84-7492-227-5].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Xosé Ramón Freixeiro Mato (ed.), Memoria(s) de amizade e traballos compartidos", Grial. Revista Galega de Cultura, 231, 2021, pp. 120-121 [ISBN 0017-4181].
Ánxela Lema París, "Luz Pozo Garza (dir.). 2018. Clave Orión. Números XVI XVII. Homenaxe a Aurora López e Andrés Pociña. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 197 pp. ", Boletín galego de literatura, 2019, pp. 13-18 [ISBN 0214-9117].
Ánxela Lema París, "Pirata, de María Reimóndez", Madrygal, 18, 2015, pp. 302-303 [ISBN 1138-9664].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Patterson, Craig, Otero Pedrayo na Gran Bretaña", Grial, 173, Vigo, Galaxia, 2007.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Nicomedes-Pastor Díaz, unha existencia ejemplar, de Ramón Vilar Ponte", Grial, 172, Vigo, Galaxia, 2007 [ISBN 0017-4181].
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "O rescate de Luís Manteiga", Grial, 170, Vigo, 2006, pp. 109-111 [ISBN 0017-4181].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Abrindo os horizontes da música e da poesía ("O outro lado da Música, a Poesía" de Luísa Villalta)", Enclave. Revista Galega de Política e Pensamento, 9, Santiago de Compostela, EN, 2002, pp. 84-85.
Salinas Portugal, Francisco , "As irmás bastardas da ciencia Xosé Luís Martínez Pereiro, A ciéncia da escrita e a irmandade da arte ", A Nosa Terra, 881, Vigo, A Nosa Terra, 1999, pp. 28-28.
Salinas Portugal, Francisco , "Desde unha mesa de café Paulino Pereiro, Un ollar sobre a literatura na distáncia dunha mesa de café, Edc. Laiovento", A Nosa Terra, 834, Vigo, A Nosa Terra, 1998, pp. 28-29.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Teatro, bulimia e anorexia ("Teatro Para Se Comer" de João Guisan Seixas)", A Nosa Terra, 806, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Da escrita náufraga na terra e nos infernos ("Náufragos do Paraíso" de Lois Pereiro)", A Nosa Terra, 776, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Tentando descorrer o pó dunha tabuleta ("Livro das devoracións" de Pilar Pallarés)", A Nosa Terra, 773, 1997, pp. 23-24.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Un balanzo provisorio e unha antoloxía da prosa risquiana ("Prosa escollida. Antoloxía. Vicente Risco" de Xosé M. Millán Otero)", A Nosa Terra, 780, 1997.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "O mundo narrativo de Alvaro Cunqueiro", Galicia Literaria, 42, Vigo, Diario 16 , 1991, pp. 9-9.
Salinas Portugal, Francisco , "Xavier Seoane, Xavier Seoane e o mito da terra", Luzes de Galiza, 13, A Coruña, 1989, pp. 58-59.
Salinas Portugal, Francisco , "Cesáreo Sánchez Iglesias, O mar daquel Fisterra, Edicións Via Láctea", Agalia, 11, A Coruña, AGAl, 1987, pp. 370-372.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Informe sobre os mortos daquel verán ("Os mortos daquel verán" de Carlos Casares)", Luzes de Galiza, 7, 1987.
Salinas Portugal, Francisco , "Ad majorem Rosaliae gloriam. Antologia de Rosalia de Castro E. Guerra da Cal, 'Ad majorem Rosaliae gloriam' um centenário que pervive", Agalia, 7, A Coruña, AGAL, 1986, pp. 362-364.
Salinas Portugal, Francisco , "Miguel Anxo Fernán Vello, Miguel Anxo Fernán-Vello: Seivas de amor e tránsito", Colóquio / Letras, 89, Lisboa (Portugal), 1986, pp. 124-125.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Un aedo fala con apaixonado terror da cidade ("Os documentos da sombra" de Xosé Mª Álvarez Cáccamo)", Luzes de Galiza, 4, 1986, pp. 40-42.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Guerrilla semiótica do relato dun ilustrado populista ("Tudo bem. Travesia e disfarce de Marcos Andrade" de Manuel Rivas)", Luzes de Galiza, 3, 1986, pp. 40-41.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "De poetas e apóstolos ("Desde a palabra, doce voces. Nova poesía galega" de Luciano Rodríguez Gómez)", Luzes de Galiza, 4, 1986, pp. 38-39.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Dunha noveleta memória de costumes ("Polaroid" de Suso de Toro)", Luzes de Galiza, 5-6, 1986.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Ferrín: mirtos, abellas e piratas "Arnoia, Arnoia" de Xosé L. Méndez Ferrín)", Luzes de Galiza, 1985, pp. 29-30.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "A falta de equilíbrio dun crime en Compostela ("Crime en Compostela" de Carlos G. Reigosa)", Luzes de Galiza, 0, 1985.
Salinas Portugal, Francisco , "Iniciación e regreso Xavier Seoane, Iniciaçom e regresso de Seoane", Agalia, 3, A Coruña, AGAL, 1985, pp. 367-368.
Salinas Portugal, Francisco , "A Lenda das árbores de prata Manuel Vilanova, M Vilanova: Das coibras às árvores de prata, Sotelo Blanco", Agalia, 3, A Coruña, AGAL, 1985, pp. 368-370.
Salinas Portugal, Francisco , "Ricardo Carvalho Calero, R. Cavalho Calero:Pretérito Imperfeito / Futuro Condicional, Edicións do Castro", Colóquio Letras, 81, Lisboa (Portugal), Fundação C. Gulbenkian, 1984, pp. 111-112.
Salinas Portugal, Francisco , "X. ,Mª Alvarez Cáccamo, X. Mª Álvarez Cáccamo: Praia das furnas 1981-82", Colóquio / Letras, Lisboa (Portugal), Fundação C. Gulbenkian, 1984, pp. 115-116.
Salinas Portugal, Francisco , "Xavier R. Baixeras, Xavier R. Baixeras:Fentos no mar, Edc. do Castro", Nova Renascença, 6, Porto (Portugal), 1982, pp. 205-208.
Salinas Portugal, Francisco , "Manuel Vilanova, Manuel Vilanova: E direi-vos eu do mister das cobras", Colóquio/letras, 69, Lisboa (Portugal), Fundação C. Gulbenkian, 1982, pp. 103-104.
Salinas Portugal, Francisco , "Xohana Torres, Xohana Torres: Estacións ao Mar, Edt. Galaxia, Vigo", Nova Renascença, 4, Porto (Portugal), 1981, pp. 459-450.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, ""A esmorga": crónica realista de D. Cipriano Canedo", Man Comun, 1981, pp. 32-33.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Cunqueiro: as crónicas dunha certa verdade oculta", Man Comun, 1980, pp. 44-46.
Villalta, Luisa / Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Menosprecio de Corte.. ("A nosa cinza" de Xavier Alcalá).", Man Comun, 1980, pp. 39-41.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Á recherche de D. Ramón", Man Comun, 1980, pp. 40-42.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Unha nova novela de Carlos Casares ("Ilustrísima")", Man Comun, 1980.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Ramón Otero Pedrayo e o Seminario de Estudos Galegos", Terra e Tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, 188, Santiago de Compostela, Fundación Terra e tempo de Estudos Nacionalistas, 2023, pp. 32-39 [ISSN 1575-5509].
Ferreiro, Manuel, "Rectificando a historia. Sobre a edición da obra literaria completa de Ricardo Carvalho Calero", Nós Diario [Cultura, 17-6-2022], 2022, pp. 29-29 [ISSN 2695-6624].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Arredor de si", Nós Diario, Santiago de Compostela, 2021, pp. 1-4 [ISSN 2695-6624].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Prólogo: Lendo Versos noctámbulos para ouvirmos "o falar da terra"", en Ricardo Seixo Fernández: Versos noctámbulos, A Coruña, 2018, pp. 3-17.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Santiago de Compostela na narrativa de Ramón Otero Pedrayo", Terra e Tempo, 173-174, Santiago de Compostela, Fundación Terra e Tempo de estudos nacionalistas, 2017, pp. 74-81 [ISSN 1575-5509].
López, Teresa, "Sobre a poesía e os poetas nas Irmandades da Fala", Terra e Tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, 173-174, 2017, pp. 88-96 [ISSN 1575-5509].
Ferreiro, Manuel, Eduardo Pondal (versións: Deustch, Español, English, Français, Italiano), AELG, 2010, 129 pp..
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Celso Emilio, A Coruña, Bahia, 1993 [ISBN 84-8767-28-1].
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Blanco Amor, A Coruña, Bahia, 1993 [ISBN 84-87674-27-5].
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Castelao, A Coruña, Bahia, 1992 [ISBN 84-87674-13-5].
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Manuel Antonio, A Coruña, Bahia, 1992 [ISBN 84-87674-25-9].
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Cunqueiro, A Coruña, Bahia, 1992 [ISBN 84-87674-26-7].
Salinas Portugal, Francisco / VV. AA., Otero Pedrayo, A Coruña, Bahia, 1992 [ISBN 84-87674-11-9].
García Negro, Pilar / Mato Fondo, Miguel Anxo (eds.), Manuel Hortas Vilanova. Andando a Terra (1977-1987) , 1990.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Ferreiro, Manuel / Dobarro, X. M. (eds.), Valladares, M.: Maxina ou a filla espúrea, A Coruña, APLL-Vía Láctea, 1987 [ISBN 84-86531-40-3].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo / Dobarro, X. M. , "Galicia, la sociologia literària", Quadern de El País, 218, Barcelona, 1986, pp. 4-5.
Salinas Portugal, Francisco , "Recursos estilísticos e ideoloxía no poema "A man segreda" de Cabanillas", Comentario de Textos Literarios, 1986, pp. 107-139.